Brand

Brand, åsknedslag, explosion samt kortslutning

Brandförsäkringen, som ingår i mc:ns halv- och helförsäkring, betalar ersättning om mc:n skadas av brand, åsknedslag och explosion. Med brand avses eld som kommit lös. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv och den varierar mellan försäkringsbolagen.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mc:n ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Verkstaden ska också ersätta dig för merkostnader som du drabbats av, på grund av det dåligt utförda arbetet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå