Vagnskada

En vagnskadeförsäkring, som enbart ingår i en helförsäkring, kan ge ersättning för skador på den egna mopeden vid en trafikolycka, andra yttre händelser och uppsåtlig skadegörelse.

Med trafikolycka avses t ex en kollision eller omkullkörning. Med andra yttre händelser avses t ex att ett träd blåser omkull över mopeden.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada på del med konstruktionsfel eller skada genom rost.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är ofta 2 000 -  3 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mopeden ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå