Vagnskada

En vagnskadeförsäkring ingår enbart i en helförsäkring. Har du det kan du få ersättning  för skador på din egen bil vid en trafikolycka, någon annan yttre händelse och uppsåtlig skadegörelse.

Med trafikolycka avses till exempel kollision och dikeskörning. Med annan yttre händelse avses till exempel att ett träd blåser omkull över bilen.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för skada på del med konstruktionsfel eller skada genom rost.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall att du blir helt utan ersättning. Exempel på aktsamhetskrav är att bilen inte får användas när den har körförbud.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är ofta 3 000 - 6 000 kr. Hos många försäkringsbolag kan du välja en högre självrisk för att sänka premien.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera bilen och avgöra om bilen ska repareras, ersättas med en likvärdig bil eller om bilens värde ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det bilens marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om bilens värde kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av Sveriges handelskamrar. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.