Stöld

Stöldförsäkringen gäller för stöld och försök till stöld. Dessutom för uppsåtlig skadegörelse.

Stöld eller tillgrepp

Med stöld menas att någon olovligen tar fordonet för att behålla eller sälja det. Med tillgrepp menas att någon olovligen tar fordonet för att använda det men inte tänker behålla eller sälja det.

Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte vid tillgrepp eller skadegörelse som utförts av person som tillhör samma hushåll som du. Inte heller om du lämnat över bilen till någon annan som försvinner med den.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att bilen ska vara låst med ratt- eller växelspakslås när du lämnar den. Om du brutit mot aktsamhetskrav gäller försäkringen ändå, men med en högre självrisk.

Självrisk

Självrisken, d v s den summa som som dras av innan försäkringsbolaget betalar ut någon ersättning, varierar vanligen mellan 1 500 - 2 000 kr, Om bilen inte är låst med ratt- eller växelspakslås höjs självrisken kraftigt, ofta med 5 000 kr men den kan också bli så hög som 25% av skadekostnaden.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå