Brand

Brandförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilen skadas av brand, åsknedslag och explosion. Med brand avses eld som kommit lös. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 1 500 - 2 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera bilen och avgöra om bilen ska repareras, ersättas med en likvärdig bil eller om bilens värde ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det bilens marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om bilens värde kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av Sveriges handelskamrar. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå