Vagnskada

Vagnskada ingår enbart i helförsäkringar. Har du en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning  för skador på din egen mc vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse.

Som trafikolyckor räknas till exempel kollisioner och omkullkörning. "Annan yttre olyckshändelse" kan till exempel vara att ett träd blåser omkull över mc:n.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada på del med konstruktionsfel eller skada genom rost.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller, i mycket allvarliga fall, blir helt utan ersättning. Exempel på aktsamhetskrav är att mc:n inte får användas när den har körförbud. Om din mc har körförbud så får du bara köra den kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv och den varierar mellan försäkringsbolagen.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparation

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden. Verkstaden ska också ersätta dig för merkostnader som du drabbats av, på grund av det dåligt utförda arbetet.