Stöld

Stöldförsäkringen gäller för både för stöld och försök till stöld. Dessutom för uppsåtlig skadegörelse.

Stöld

Försäkringsbolagen definierar stöld som att någon "olovligen tar fordonet för att behålla eller sälja det".

Tillgrepp

Med tillgrepp menas att någon olovligen tar fordonet för att använda det men inte tänker behålla eller sälja det.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte vid tillgrepp eller skadegörelse som utförts av en person som tillhör samma hushåll som du. Inte heller gäller försäkringen om du lämnat över mc:n till någon annan som försvinner med den.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa, t ex att mc:n ska vara låst när du lämnar den. Om du brutit mot aktsamhetskravet gäller försäkringen med en högre självrisk.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv och varierar mellan försäkringsbolagen.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mc:n ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden. Verkstaden ska också ersätta dig för merkostnader som du drabbats av, på grund av det dåligt utförda arbetet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå