Rättsskydd

En rättsskyddsförsäkring kan ersätta dina kostnader i vissa tvister och brottmål.

Rättsskyddsförsäkringen, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värde, så kallade småmål. Gränsen för vad som avses med småmål går vid 50 % av prisbasbeloppet (2019 är gränsen 23 250 kr). I många försäkringar gäller dock försäkringen vid tvist med det egna försäkringsbolaget även om tvisten rör ett lägre belopp.

Kostnader som inte betalas

Försäkringen betalar inte eget arbete, resor och uppehälle eller merkostnader på grund av att du byter ombud.

Högsta ersättning och självrisk

Den högsta ersättning som betalas ut från försäkringen varierar mellan 130 000 - 300  000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken varierar mellan 20 - 25 procent  av advokat- och rättegångskostnaderna.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå