Brand

Den brandförsäkring som ingår i en mc:s halv- och helförsäkring kan ge ersättning om mc:n skadas av brand. Dessutom för mer ovanliga skador som efter blixtnedslag eller en explosion. Den ersätter också skador på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Brand definierar försäkringsbolagen som "eld som kommit lös".

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller, i mycket allvarliga fall, blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar mellan försäkringsbolagen.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en viss reparatör och att avgöra om mc:n ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas ut. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå