Vagnskada

En vagnskadeförsäkring, som enbart ingår i en helförsäkring, kan ge ersättning för skador på den egna mopeden vid en trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skadegörelse.

Med trafikolycka avses till exempel en kollision eller omkullkörning. "Annan yttre olyckshändelse" betyder att till exempel ett träd blåser omkull över mopeden.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada på del med konstruktionsfel eller skada genom rost.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är ofta 2 000 -  3 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om mopeden ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses mopedägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå