Brand

Om mopeden skadas av brand, åsknedslag eller explosion så kan du få ersättning från brandförsäkringen, som ingår i mopedens halv- och helförsäkring.

Som brand räknas "eld som kommit lös". Försäkringen ersätter också elektriska kablar som skadats genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, d v s den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 1 000 - 2 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en viss reparatör liksom avgöra om mopeden ska repareras, ersättas med ett likvärdigt fordon eller ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som försäkringsbolaget betalar. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av en svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå