Vagnskada på husbil

Försäkring för vagnskada ingår enbart i helförsäkringar. Har du en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning för skador på din husbil vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse.

Vad gäller vagnskadeförsäkringen för

Vagnskadeförsäkringen kan ersätta skador på din husbil som orsakats av en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse. Som trafikolyckor räknas inte bara kollisioner utan också till exempel dikeskörning. "Annan yttre händelse" kan till exempel vara att ett träd blåser omkull över husbilen.

Vagnskadeförsäkringen är i de flesta fall mer omfattande för husbilar eftersom den ofta även gäller för läckage från tank- eller ledningssystemet in i boutrymmet.

Vad gäller vagnskadeförsäkringen inte för

Försäkringen gäller till exempel inte för skador på delar som har konstruktionsfel eller om det uppstått skador av rost. Läckageskador i boutrymmet som beror på att ledningar har frusit sönder ersätts inte heller.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall att du blir helt utan ersättning. Exempel på aktsamhetskrav är att husbilen inte får användas när den har körförbud. Om husbilen har körförbud så får du bara köra den kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv, varierar men är ofta 3 000 kr - 6 000 kr. Hos många försäkringsbolag kan du välja en högre självrisk för att sänka premien.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera husbilen och avgöra om husbilen ska repareras, ersättas med en likvärdig husbil eller om husbilens värde ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det husbilens marknadsvärde som betalas ut. Om du är oense med försäkringsbolaget om husbilens värde kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman, som vanligen är förordnad av Sveriges handelskamrar. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses husbilägaren vara beställare av en reparation, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten och det är för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå