Stöld av husbil

Stöldförsäkringen gäller för både stöld och tillgrepp av en husbil. Den gäller också för försök till stöld och tillgrepp. Du kan dessutom få ersättning för uppsåtlig skadegörelse i samband med sådana händelser.

Vad menas med stöld eller tillgrepp

Med stöld menas att någon olovligen tar ditt fordon för att behålla eller sälja det. Med tillgrepp menas att någon olovligen tar ditt fordon för att använda det men inte tänker behålla eller sälja det.

Stöldförsäkringen gäller inte i vissa situationer 

Försäkringen gäller inte vid tillgrepp eller skadegörelse som utförts av någon som tillhör samma hushåll som du. Den gäller inte heller om du frivilligt lämnat över husbilen till någon annan som försvinner med den, till exempel en tilltänkt köpare. Vid en försäljning av husbilen är det därför viktigt att vara försiktig med nycklar och registreringsbevis. Kolla noga upp bilförmedlare och personer som ska provköra husbilen. Be alltid att få se legitimation och skriv upp kontaktuppgifter. 

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa, till exempel att husbilen ska vara låst med ratt- eller växelspakslås när du lämnar den. Om du brutit mot något aktsamhetskrav gäller försäkringen ändå, men med en högre självrisk.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den summa som dras av innan försäkringsbolaget betalar ut någon ersättning, varierar mellan 1 500 kr och 2 000 kr. Om husbilen inte är låst med ratt- eller växelspakslås höjs självrisken kraftigt, ofta med 5 000 kr men den kan också bli så hög som 25 procent av skadekostnaden.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en reparatör samt avgöra om husbilen ska repareras, ersättas med ett likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om husbilens värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses husbilsägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå