Rättsskydd och ansvar för husbil

Om du behöver betala ombuds- och rättegångskostnader i tvister och brottmål, ersätts de av rättsskyddsförsäkringen. Om du krävs på skadestånd i egenskap av ägare till husbilen kan ansvarsförsäkringen ersätta det. Både rättskydds- och ansvarsförsäkring ingår oftast i halv- och helförsäkringar.

Rättsskyddet gäller för ombudskostnader och rättegångskostnader

Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som kan prövas i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen. Tvister om köp och försäljning eller felaktiga reparationer är exempel på vanliga tvister som ersätts.

Hos de flesta försäkringsbolag gäller rättsskyddsförsäkringen dessutom för brottmål där du som förare misstänks för till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Rättsskydd beviljas vanligtvis av det bolag där din husbil var försäkrad vid händelsen som ligger till grund för anspråket. Till exempel lämnas ersättning vid tvist om personskada normalt ur den försäkring som gällde när trafikolyckan inträffade även om tvisten uppkommer långt efter olyckan.

Rättsskyddet gäller inte för mindre värden

Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värden, så kallade småmål. Gränsen för vad som är ett småmål går vid 50 procent av prisbasbeloppet (2018 är gränsen 22 750 kr). Hos många försäkringsbolag gäller försäkringen ändå om du hamnar i tvist med ditt eget försäkringsbolag, även om tvisten rör ett lägre belopp.

Juridiskt ombud

För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita ett ombud som företräder dig i tvisten eller brottmålet. Ombudet ska vara advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller en annan lämplig person.  

Högsta ersättning och självrisk

Den högsta ersättning som betalas ut från försäkringen varierar mellan 130 000 kr - 300  000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken varierar mellan 20  och 25 procent av ombuds- och rättegångskostnaderna.

Ansvarsförsäkringen

Många husbilsförsäkringar innehåller en ansvarsförsäkring som gäller för skadeståndskrav som du får i egenskap av ägare till husbilen. Du bör också kunna använda ansvarsskyddet i din hemförsäkring, om kravet inte omfattas av trafikförsäkringen. Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan eller inte. Om försäkringsbolaget bedömer att du är skadeståndsskyldig betalar de skadeståndet till den som drabbats av skadan. Om du inte anses vållande till skadan så företräder ditt försäkringsbolag dig i tvisten med den som krävt dig på ersättning. Det innebär även att försäkringsbolaget står för ombudskostnaden vid en eventuell domstolsprövning.

Vanliga ansvarsskador

Ansvarsskador som kan ersättas genom husbilsförsäkringen är till exempel om ditt förtält varit bristfälligt förankrat och blåst in i grannens husbil och orsakat skador på den. Det kan också vara krav på ersättning för skador som drabbat någon annan på grund av att vatten strömmat ut från vattentanken.