Brand i husbil

Om du har en halv- eller helförsäkring ingår en brandförsäkring. Då kan du få ersättning om husbilen skadas av brand, åsknedslag eller explosion.

Med brand menas "eld som kommit lös". Försäkringen ersätter också skador på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning. 

Självrisk 

Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv,varierar. Det är vanligt med 1 000 - 2 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera husbilen och avgöra om den ska repareras, ersättas med en likvärdig husbil eller om husbilens värde ska ersättas kontant.

Värdering

Om du får kontantersättning är det husbilens marknadsvärde som betalas ut. Om du är oense med försäkringsbolaget om husbilens värde kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens, kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman . De är vanligen förordnade av Sveriges handelskamrar. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses husbilsägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten och det beror på att då gäller konsumenttjänstlagen.

En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden. Du har också rätt till ersättning från verkstaden för merkostnader som du drabbas av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå