Stöld och inbrott i bilen

Stöldförsäkringen gäller för stöld och tillgrepp. Den gäller även för försök till stöld och tillgrepp. Du kan också få ersättning för uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser.

Stöld eller tillgrepp

Med stöld menas att någon olovligen tar fordonet för att behålla eller sälja det. Med tillgrepp menas att någon olovligen tar fordonet för att använda det men inte tänker behålla eller sälja det.

Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte vid tillgrepp eller skadegörelse som utförts av person som tillhör samma hushåll som du. Den gäller inte heller om du frivilligt lämnat över bilen till någon annan, till exempel en tilltänkt köpare, som försvinner med den.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa, till exempel att bilen ska vara låst med ratt- eller växelspakslås när du lämnar den. Om du brutit mot något aktsamhetskrav gäller försäkringen ändå, men med en högre självrisk.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den summa som dras av innan försäkringsbolaget betalar ut någon ersättning, varierar mellan 1 500 - 2 000 kr. Om bilen inte är låst med ratt- eller växelspakslås höjs självrisken kraftigt, ofta med 5 000 kr men den kan också bli så hög som 25 procent av skadekostnaden.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa en reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med ett likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringsbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.