Brand

Brandförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilen skadas av brand, åsknedslag eller explosion.

Som brand räknas "eld som kommit lös". Försäkringen ersätter också elektriska kablar som skadats genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken varierar, det vill säga den del av reparationen som du måste betala själv. Det är vanligt med 1 500 - 2 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera bilen och avgöra om bilen ska repareras, ersättas med en likvärdig bil eller om bilens värde ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det bilens marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om bilens värde kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av Sveriges handelskamrar. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå