Sjöskador, uppläggnings- eller transportskador

De flesta båtförsäkringar ger ersättning för sjöskador, uppläggnings- och transportskador. Exempel på sjöskador är grundstötningar, sammanstötningar, strandning eller kantring. Om båten skadas medan den står uppställd, eller medan den transporteras på land, så har du också möjlighet till ersättning.

Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter

I försäkringsvillkoren finns det säkerhetsföreskrifter som du måste följa. Om du inte följer dem kan det innebära att ersättningen för en skada minskas eller uteblir helt.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har ofta villkor som ger dem rätten att avgöra om båten ska repareras, ersättas med en likvärdig båt eller om båten ska ersättas kontant. Vid reparation har de även rätt att anvisa reparatör.

Värderingsregler

Om du ska få kontant ersättning för båten är det båtens marknadsvärde som betalas ut. Om du är oense med försäkringsbolaget om värdet på båten kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget anlita en fristående värderingsman som vanligtvis är förordnad av Svenska Handelskammaren. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Du är beställaren

Om båten behöver repareras är det ofta du själv som står som beställare av reparationen, även om försäkringsbolaget betalar reparationskostnaderna. Anledningen till det är för att konsumenttjänstlagens reklamationsbestämmelser ska kunna tillämpas. Om reparationen inte skulle utföras på ett fackmannamässigt sätt så är det verkstaden som kostnadsfritt ska ansvara för att felet blir åtgärdat.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå