Brandskador

Din båtförsäkring kan ge ersättning om båten skadas av brand. Dessutom för mer ovanliga skador som efter blixtnedslag eller en explosion. Däremot ersätts sällan skador som uppstått på grund av att det blivit kortslutning i elektriska kablar och kanske följdskador i elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter

I försäkringsvillkoren finns det säkerhetsföreskrifter som du måste följa. Om du inte följer dem kan det innebära att ersättningen för en skada minskas eller uteblir helt.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har ofta villkor som ger dem rätten att avgöra om båten ska repareras, ersättas med en likvärdig båt eller att båten ska ersättas kontant. Vid reparation har de även rätt att anvisa en särskild reparatör

Värderingsregler

Om du ska få kontant ersättning för båten är det båtens marknadsvärde som betalas ut. Om du är oense med försäkringsbolaget om värdet på båten kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget anlita en fristående värderingsman som vanligtvis är förordnad av Svenska Handelskammaren. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Du är beställaren

Om båten behöver repareras är det ofta du själv som står som beställare av reparationen, även om försäkringsbolaget betalar reparationskostnaderna. Anledningen till det är att konsumenttjänstlagens reklamationsbestämmelser ska kunna tillämpas. Om reparationen inte skulle utföras på ett fackmannamässigt sätt så är det verkstaden som kostnadsfritt ska ansvara för att felet blir åtgärdat.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå