Hund som orsakar skada

Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund. Genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att ersätta både sak- och personskador som din hund orsakar.

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Du blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte.

Personskador

Om din hund orsakar en skada på en person så gäller vanliga, skadeståndsrättsliga regler för att bedöma vilken rätt den drabbade har till ersättning. Den skadelidande har exempelvis rätt till kostnader för vård, förstörda kläder och förlorad inkomst under en sjukskrivning. Dessutom har den skadelidande även rätt att få ersättning för så kallad ideell skada. Med ideell skada menas ersättning för sveda och värk, men, invaliditet och ärr.

Sakskador

Om din hund orsakar en skada på ett föremål så beräknas skadeståndets storlek enligt marknadsmässiga regler, det vill säga till det värde som egendomen hade vid tillfället för skadan. Om egendomen går att reparera så bestämmer reparationskostnaderna skadeståndets storlek.

Veterinärkostnader

Om din hund orsakar en skada på en annan hund så motsvarar skadeståndet de rimliga kostnader som kan uppstå för den andra hundägaren med anledning av skadan. De motsvaras oftast av veterinärkostnaderna. Det finns dock begränsningar för hur högt ett skadestånd för en hund kan bli. Om kostnaderna blir mycket höga så finns det inte alltid möjlighet för den skadelidande att få motsvarande belopp i skadestånd. Det är därför inte ovanligt att både djurförsäkringen och ansvarsskyddet tillsammans får försöka ersätta skadekostnaden.

Anmäl skadan till ditt hemförsäkringsbolag

Det är ansvarsskyddet i hemförsäkringen som kan träda i kraft om du får ett krav med anledning av en skada som din hund har orsakat. Vänd dig till försäkringsbolag. De utreder då ditt ansvar och betalar skäligt skadestånd till den skadelidande, om du anses skadeståndsskyldig.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå