Ansvarsskydd

Genom ansvarsskyddet som finns i flera försäkringar kan du få hjälp om du får ett krav från någon för en skada som du orsakat på ett oaktsamt sätt eller genom så kallat strikt ansvar. Du får därigenom ett skydd för person- eller sakskador som du blir ersättningsskyldig för. Skyddet omfattar inte skador som du orsakar med flit eller som drabbar någon som omfattas av din försäkring.

Om du orsakar en annan person eller företag en skada genom att du är oaktsam så säger man att du har vållat skadan. Du blir då skadeståndsskyldig gentemot den personen eller företaget och får antingen ersätta vad det kostar att reparera skadan eller, om det inte går, betala marknadsvärdet av det som förstörts.

Ansvarsskydd i olika försäkringar

Om du blir krävd på skadestånd så kan du få hjälp från ansvarsskyddet i den försäkring som blir aktuell för skadehändelsen. En förutsättning är dock att själva skadehändelsen och därmed kravet omfattas av ansvarsskyddet i försäkringen.

Hemförsäkring

Några vanliga situationer där du kan få hjälp från ansvarsskyddet i hemförsäkringen är om du får ett krav från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller granne. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen omfattar även skador som du kan orsaka utanför bostaden. Exempelvis kan du få hjälp om du som hundägare blir ansvarig för en skada som din hund orsakar eller om ditt barn orsakar en skada.

Villaförsäkring

Som villaägare har du ett skadeståndsansvar för din fastighet. Du är bland annat skyldig att hålla rent både framför huset och på uppfarten. Utryckningsfordon måste kunna komma fram utan att bli hindrade. Du har också ett strikt ansvar för skador till följd av sprängningsarbeten på tomten. Om du ändrar huset eller bygger nytt så har du ett ansvar i egenskap av byggherre. Du har även ett ansvar för skador som uppstår genom borrning och grävning.

Fritidshusförsäkring

Ansvarsskyddet i fritidshusförsäkringar gäller på samma sätt som i villaförsäkringar.

Reseförsäkring

Ansvarsskyddet i reseförsäkringen, som ingår i hemförsäkringar, gäller för skador som du i egenskap av resenär orsakar under resa. Försäkringen gäller vanligen under de första 45 dagarna. Om du orsakar en skada utomlands så gäller det landets skadeståndsregler.

Båtförsäkring

Ansvarsskyddet i båtförsäkringar gäller för dig som ägare eller låntagare av en båt. Det gäller till exempel skador som orsakas i trafik med båten.

Ditt ombud

Om kravet omfattas av ansvarsskyddet så går ditt försäkringsbolag in som ditt ombud och företräder dig mot den skadelidande. Försäkringsbolaget avgör om du anses ha vållat skadan eller inte.

Både du och den skadelidande kan få hjälp

Den vanliga situationen i försäkringssammanhang är att två parter är inblandade. Det är du själv som drabbats av en skada och ditt försäkringsbolag som ersätter den. När det gäller ansvarsskador är det i stället tre parter inblandade:

  1. Den skadelidande som kräver dig på ersättning eftersom han eller hon anser att du vållat skadan.
  2. Du själv som blir krävd på ersättning från den skadelidande.
  3. Ditt försäkringsbolag som ska utreda om du vållat skadan och därefter antingen ersätta den skadelidande eller bestrida skadeståndskravet.

Om du anses skadeståndsskyldig får du hjälp med att ersätta den skadelidande. Ni får då båda två hjälp från ditt försäkringsbolag. Om du däremot inte vållat skadan så får den skadelidande inte någon ersättning från ditt försäkringsbolag och du behöver inte heller betala någonting.

Domstol

Försäkringsbolaget företräder dig hela vägen till domstol om tvisten skulle gå så långt. Förlorar du målet behöver du inte betala rättegångskostnaderna utan det gör försäkringsbolaget i ditt ställe.

Anmäl i ett tidigt skede

Det är viktigt att du anmäler att du fått ett krav på ersättning så tidigt som möjligt till ditt försäkringsbolag. Det finns flera orsaker till det:

  • Du riskerar annars att börja betala för en skada som det senare kanske visar sig att du inte var ansvarig för. Försäkringsbolagen är inte skyldiga att i efterhand kräva tillbaka ersättning till dig från den skadelidande och du kan därför inte räkna med att få tillbaka beloppet.
  • Ditt försäkringsbolag har också lättare att göra en korrekt bedömning så tidigt som möjligt i skaderegleringen, både av vållandet och av skadeståndets storlek.

 

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå