Trafikskadades rätt till juridiskt ombud

Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Denna rätt grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.

Försäkringsbolagen är olika generösa med att bevilja kostnadsfri juridisk hjälp under handläggningstiden. Hos vissa bolag kan du själv avgöra om du vill företrädas av ett ombud medan andra bolag gör en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligen har du rätt till ombud om skaderegleringen är komplicerad och då skadan är allvarlig och omfattande.

Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget och en tvist uppstår har du alltid möjlighet att utnyttja rättskyddet i din hel- eller halvförsäkring för bilen eller i din hemförsäkring för att betala ombudets kostnader.

Nedan kan du se om det är du själv eller försäkringsbolaget som avgör om du har rätt till ombud under försäkringsbolagets handläggning av skadan.

Du avgör själv Försäkringsbolaget avgör
Folksam Dina Försäkringar
If Gjensidige Försäkring och Redo+
Tre Kronor Länsförsäkringar
  Moderna
  Svedea
  Trafikförsäkringsföreningen
  Trygg-Hansa, Aktsam och Sveland
  Vardia
  Watercircles

Individuell prövning

När försäkringsbolaget avgör om du har rätt till ombud, gör bolaget en individuell prövning. Vid denna prövning har bolagen sammanfattningsvis uppgivit att de beaktar följande:

Dina Försäkringar

Ombud beviljas om det är en personskada som innebär komplicerad utredning och om särskilda omständigheter föreligger. Prövning sker i det enskilda fallet.

Gjensidige Försäkring och Redo+

Ombud medges i ärenden där omständigheterna är av sådan natur att behov av ombud bedöms föreligga. Företrädesvis i de fall då skadan är av mer allvarlig art eller om ersättningsfrågan är särskilt komplicerad.

Länsförsäkringar

Vill ha en dialog med den skadade innan ombud beviljas. Små personskador kräver som regel inte ombud men om dialog med den skadade visar att behov finns i det enskilda fallet så beviljas ombud.

Moderna

Utgångspunkten är att alla personskadade har rätt till ombud i trafikärenden. Om det är frågan om väldigt okomplicerade skador kan Moderna ibland acceptera ett begränsat åtagande eller neka rätt till ombud om det är frågan om uppenbarligen banala skador med helt okomplicerade frågeställningar.

Svedea

I samråd med den skadade bedöms om det är nödvändigt med juridiskt ombud och i dessa fall betalar vi ombudskostnader som är nödvändiga och skäliga för att ta tillvara den skadades rätt till ersättning.

Trafikförsäkringsföreningen

Ingen absolut rätt till ombud. Ombud medges från fall till fall.

Trygg-Hansa, Sveland och Aktsam

Beviljar i allmänhet ombud i skaderegleringen om det inte är uppenbart att behov inte föreligger.

Vardia

De flesta personskador är enkla och skadan kan lätt regleras genom kontakt mellan den skadelidande och skaderegleraren. Om skadan är allvarligare, eller om det finns andra skäl till att den skadade vill eller behöver företrädas av ett ombud, beviljas detta som regel. Om den skadade vill ha ombud vid en enklare skada kan vi dock välja att bevilja ett begränsat antal timmar för ombud.

Watercircles

Ersätter ombudskostnader som är nödvändiga och skäliga för att driva ärendet framåt.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå