Handläggningstid

När du inte får kontakt med din skadereglerare, inte får några besked eller är missnöjd med bemötande från ditt försäkringsbolag ska du i första hand kontakta skadereglerarens chef.

Har du kontaktat skadereglerarens chef och ändå inte fått hjälp ska du kontakta klagomålsansvarig på försäkringsbolaget. Hos vissa bolag är skadechefen även klagomålsansvarig och hos andra finns kundombudsman. Vänd dig till ditt försäkringsbolag och fråga efter klagomålsansvarig.

Hur lång tid får skaderegleringen ta?

I försäkringsavtalslagen, FAL, sägs att en skada ska regleras skyndsamt och med iakttagande av den ersättningsberättigades intresse. Det står inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig. Kravet på vad som kan begäras av dig har satts lågt i avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden.

Dröjsmålsränta

Om försäkringsbolaget inte betalar ersättning till dig inom en månad så har du enligt FAL rätt till dröjsmålsränta. Denna består av den aktuella referensräntan + 8 procent. Information om aktuell referensränta finns hos Riksbanken.

Bolaget hamnar inte i dröjsmål om det inte är deras fel att det tar tid, till exempel om en hantverkare är försenad eller en reparation drar ut på tiden. Eftersom detta är missnöje med en tjänst kan Konsumenttjänstlagens regler om dröjsmål bli tillämpliga. För information om dessa kontakta konsumentvägledaren i din kommun. Meddela även skadereglaren att du är missnöjd med hantverkaren så att denne till exempel kan hålla inne med betalningen.