Naturskador

Villaförsäkringar kan ersätta skador som uppstår genom extrema väderförhållanden som översvämning, storm, hagel eller snötryck. Skador som orsakas av extrema markrörelser kan också ersättas.

Om din bostadsbyggnad och i vissa fall tomtmark skadas genom sällsynta väder- och markförhållanden, kan du få ersättning från din villaförsäkring. Självrisken är ibland högre än normalt.

Översvämning

Försäkringen kan ersätta översvämningsskador på villan som orsakats av att vatten rinner in från markytan genom en ventil, dörröppning, fönster eller genom att vatten inomhus tränger upp genom en avloppsledning. En förutsättning är att skadan uppkommer i samband med skyfall eller på grund av stigande sjö eller vattendrag.

Med skyfall menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn. Om skadan uppstår på ett liknande sätt genom snösmältning gäller försäkringen för det också. Däremot ersätts aldrig tomtmark som skadas av översvämning eller snösmältning.

Storm

Skador på försäkrade bostadsbyggnader ersätts om vindstyrkan uppnår stormstyrka (minst 21 m/sek) eller vid hagel. Skador på din villa som orsakats av fallande träd eller en flaggstång kan dock ersättas även vid lägre vindstyrkor.

Blixt och åska

Försäkringen kan ersätta skador på din bostadsbyggnads elektriska installationer och vitvaror som orsakas av direkta blixtnedslag men även av de spänningsförändringar som åska kan medföra. Blixt- och åsknedslag kan orsaka, förutom brand, även kortslutning, överslag eller överspänning. Detta kan leda till skador på t ex värmepump, larminstallation, elektriska ledningar eller diskmaskin. Tänk på att för skador på installationer blir ofta åldersavdragen högre än för byggnadsdelar.

Även hemelektronik som dator och TV kan skadas på motsvarande sätt. Skador på hemelektronik kan ersättas genom hemförsäkringen.

Snötryck

Om snötryck orsakar att en bärande konstruktion på bostadshuset bryter samman omfattas händelsen som regel av villaförsäkringen. Lättare snötrycksskador, liksom snötrycksskador på altantak, skärmtak eller på andra byggnader ersätts däremot inte.  

Jordskalv

Om ett jordskalv (minst 4 på Richterskalan), jord- eller bergras skulle inträffa ersätts allvarliga skador på dina försäkrade byggnader. Om skadan bara orsakat ytliga sprickor i byggnaden ersätts de dock inte; inte heller skador som uppstått genom sättningar i marken av andra anledningar, t ex markarbeten.

Villaförsäkringen gäller för skador på tomtmark på grund av jordskalv, jord- eller bergras. Vid tomtskador finns dock alltid ett maxbelopp. Det brukar ligga på mellan 50 000 kr och 200 000 kr, alternativt tomtmarkens dubbla taxeringvärde.

Åldersavdrag

För alla skadade ytskikt och för olika installationer, t ex rörsystem och värmepump, görs åldersavdrag enligt tabeller i försäkringsvillkoren.

Åldersavdrag görs på både materialkostnad och arbetskostnad, det vill säga det arbete som har med materialet att göra. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Det finns alltid ett maximalt åldersavdrag i villaförsäkringen, det varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr beroende på försäkringsbolag och eventuell tilläggsförsäkring.  Åldersavdrag görs även på den lösa egendomen.

Högre självrisk

Vid översvämning är självrisken ofta väsentligt högre än grundsjälvrisken i villaförsäkringen. En vanlig självrisk är 10 % av skadekostnaden och minst 10 000 kr.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå