Vattenskador

Om du drabbas av en vattenskada i ditt fritidshus kan du få ersättning för att åtgärda skadorna på huset och för vissa merkostnader som kan uppstå under reparationen.

Vattenskador i fritidshus uppstår ofta från läckande rör eller från badrum. Det kan röra sig om att vattenledningsrör och radiatorer har frostsprängts under den kalla årstiden eller att brister i yt- och tätskikt i badrum leder till läckage. Vanligt är också att vatten trycks upp i huset från golvbrunnar i källare.

Det försäkringen täcker

Du kan få ersättning från försäkringen för skador på byggnaden som uppstått genom att vatten läckt ut från ledningssystem för vatten och avlopp eller från anordningar som är anslutna till dem. Försäkringen kan också ersätta skador som uppstått genom att vatten läckt ut från våtutrymmen i fritidshuset. Försäkringen gäller även för skador när vatten tryckts upp genom golvbrunnar och toaletter och det därigenom blivit översvämning. Skulle möbler och annan lös egendom ha skadats är det istället försäkringens lösöresskydd (om sådant finns) som kan ersätta.

Någon enstaka försäkring kan också ge viss ersättning vid följdskador om vatten läcker in genom yttertaket, även om skador på själva taket aldrig ersätts. Skador på grund av bristande dränering under mark ersätts dock aldrig.

Yt- och tätskikt

Flera försäkringar ersätter inte yt- och tätskikt i badrum och våtutrymme om läckaget uppstått genom just yt- och tätskiktet. Men om du har en tilläggsförsäkring eller en utökad fritidshusförsäkring så kan du många gånger ha rätt till ersättning även för dessa skador.

Åldersavdrag

För alla skadade ytskikt och för olika installationer, t ex rörsystem och värmepump, görs åldersavdrag enligt tabeller i försäkringsvillkoren.

Åldersavdrag görs på både materialkostnad och arbetskostnad, det vill säga det arbete som har med materialet att göra. Avdraget motsvarar åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får därför själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Det finns alltid ett maximalt åldersavdrag i försäkringen, det varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr beroende på försäkringsbolag och eventuell tilläggsförsäkring. Åldersavdrag görs även på den lösa egendomen.

Beställare

I de flesta försäkringsbolag blir försäkringstagaren beställare av arbetet som en firma gör för att reparera den skadade egendomen. Detta gäller även om försäkringsbolaget har anvisat en viss firma för arbetet. När skadan är slutreglerad från försäkringsbolaget har du därför ansvaret att reklamera eventuella fel och brister med anledning av reparationen till den firma som utförde arbetet. Du kan inte rikta ditt anspråk mot försäkringsbolaget, förutom i några få försäkringsbolag.

Merkostnader

Merkostnader är kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Vanligt är att du får extra elkostnader för att torkfläktar måste torka ut skadestället innan återställandet och sådana merkostnader ska försäkringen ersätta. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå