Om kontanter

Tillgången till kontanter är ett delat ansvar mellan olika aktörer i Sverige. Riksbanken ger ut sedlar och mynt och har ansvar för att försörja Sverige med sedlar och mynt. Riksbanken styr däremot inte över hur mycket kontanter som används i samhället. Det är i stället marknaden, alltså banker och andra aktörer inom kontantmarknaden, som har det grundläggande ansvaret för kontanthanteringen. Staten ska övervaka att kontanthanteringen fungerar.

Från politiskt håll uttrycker man det så att alla i samhället bör ha tillgång till betaltjänster, inte specifikt kontanter. I första hand bör marknaden tillhandahålla betaltjänster och staten ska övervaka att det fungerar. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag och insättningar av kontanter.

Länsstyrelserna ansvarar för grundläggande betaltjänster

Det är länsstyrelserna som har fått i uppdrag att bevaka om tillgången till vissa grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Länsstyrelserna kartlägger i det egna länet om medborgarna har möjligheter att sköta sina grundläggande betaltjänster.

Vad är grundläggande betaltjänster

De grundläggande betaltjänster som länsstyrelserna har fått i uppdrag att bevaka är tjänster för att till exempel:

• betala räkningar

• ta ut kontanter

• sätta in dagskassor på bankkonto

Betaltjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Länsstyrelserna ska särskilt uppmärksamma hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. De ska också följa utvecklingen på betaltjänstmarknaden. Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar alla andra länsstyrelsers arbete och ansvarar för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas arbete i en rapport till regeringen.

Post- och telestyrelsen (PTS) stödjer länsstyrelserna

Post- och telestyrelsen har i uppdrag att stödja länsstyrelserna i arbetet med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. I PTS uppdrag ingår att analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska kommunikationstjänster

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå