Obehöriga transaktioner

En obehörig transaktion är ett uttag eller köp som någon annan än du själv har gjort utan din tillåtelse. Om du råkat ut för obehöriga transaktioner är huvudregeln att du inte är betalningsskyldig för dem. Bara om du varit grovt oaktsam riskerar du att själv behöva stå för det obehöriga uttaget.

 Om du har tappat ditt kort, glömt det någonstans eller blivit bestulen kan någon använda det för att ta ut pengar eller göra köp i butik eller på internet. Det förekommer också att kortuppgifter samlas in med hjälp av falska hemsidor eller andra tekniska lösningar och sedan säljs vidare.

Håll kortet under uppsikt

Du måste vara medveten om att ditt kort är en värdehandling och att du ska hålla det under uppsikt. Du ska också vara mycket försiktig med din PIN-kod och dina övriga säkerhetslösningar. Om du lämnar kortet obevakat, även till exempel i en låst bil, och någon stjäl kortet och använder det för att göra köp eller uttag, så kan du själv bli betalningsansvarig. Vad som avgör det är om du anses ha varit grovt oaktsam i juridisk mening.

Reglerna om ansvar för obehöriga transaktioner finns i betaltjänstlagen

Från och med den 1 maj 2018 finns reglerna om ansvar för obehöriga transaktioner i betaltjänstlagen. De reglerna fanns tidigare i en särskild lag, lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Den lagen upphör att gälla den 30 april 2018.

Enligt reglerna i betaltjänstlagen så ska du som kortinnehavare:

  • skydda dina personliga behörighetsfunktioner
  • spärra kortet så snart du fått vetskap om att kortet kommit bort eller använts av någon annan
  • i övrigt följa de villkor som står i kortavtalet.

I villkoren brukar det stå att kortet är personligt och bara får användas av dig, att du måste ha uppsikt över kortet och inte lämna det obevakat, särskilt när du är på offentliga platser eller om du är på t.ex. en restaurang, i en butik eller ett annat ställe där det är större risk att bli utsatt för en stöld.

Du betalar en "självrisk"

Om någon använder ditt kort eller dina kortuppgifter och gör obehöriga köp eller uttag kan du få betala en självrisk. Det kan du få göra om det obehöriga köpet eller uttaget görs med din PIN-kod eller någon annan av dina personliga behörighetsfunktioner.  Förutom PIN-kod kan det till exempel  vara BankID eller fingeravtryck. Självrisken är på 400 kr och den får du alltså betala även om du inte varit grovt oaktsam.

Enligt den gamla lagen  var självrisken begränsad till uttag eller köp med PIN-kod och var på 1 200 kr.

Vad innebär "grovt oaktsam"?

Om du inte följer punkterna i betaltjänstlagen och någon lyckas ta ut pengar eller genomföra ett köp med ditt kort så blir du betalningsskyldig - om du varit grovt oaktsam. Med grovt oaktsam menas att du ska ha agerat på ett sätt som markant avviker från vad som är normalt beteende. Det kan till exempel handla om att du lämnar kortet på hotellrummet eller att du lägger ifrån dig kortet på lunchbrickan när du går och hämtar vatten.

Max 12 000 kronor

Oavsett hur mycket pengar som tagits ut från ditt konto brukar din betalningsskyldighet i de allra flesta fall vara begränsad till 12 000 kronor, om du är konsument i lagens mening. Även om du har varit grovt oaktsam. Bara om du anses ha varit särskilt klandervärd får du stå för hela beloppet.

Vem är konsument i lagens mening?

Konsument är du i lagens mening om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Enkelt utryckt är du konsument om du blir av med ditt privata kort men inte företagskortet, i varje fall om det är företaget som är betalningsansvarigt för kortet.

Vem avgör om uttaget är obehörigt?

Det första banken gör när du lämnat in en reklamation är att avgöra om uttaget ska anses vara obehörigt eller inte. Det är bara obehöriga uttag som omfattas av reglerna i lagen. Det är betaltjänstleverantören, alltså banken eller kortutgivaren, som har bevisbördan för att transaktionen har genomförts på ett formellt korrekt sätt, alltså med rätt kod eller motsvarande och att det inte rört sig om något tekniskt fel. Det är dock du som konsument som ska bevisa att det är någon annan än du som gjort uttaget eller köpet. I praktiken uppstår bara den frågan om du varken har blivit bestulen eller tappat kortet utan har kortet kvar.

Så gör du om du råkat ut för obehöriga uttag

Det första du ska göra är att reklamera uttagen till banken. Om du och banken inte är överens om att uttagen är obehöriga kan du lämna in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begära att man omprövar beslutet. Om du fortfarande inte är nöjd med bankens beslut så kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer i vår klagoguide