Kostnader

En borgenär har rätt att få ersättning för sina kostnader i samband med indrivning, inkasso samt förfarande hos Kronofogden och domstol.

Du kan bli ersättningsskyldig för följande kostnader:
1. Betalningspåminnelse, om den avgiften är avtalad i det ursprungliga avtalet (för närvarande 60 kr).
2. Inkassokrav, om kravet är utformat enligt inkassolagens regler och har lämnats eller skickats till kredittagaren (för närvarande 180 kr).
3. Amorteringsplan, om planen är skriftlig och omfattar hela din återstående skuld och har gjorts upp i samråd med dig och lämnats eller skickats till dig (för närvarande 170 kr).

Borgenären har dessutom rätt att ta ut avgifter som exempelvis aviserings- och förseningsavgift om det har avtalats i det ursprungliga avtalet. Borgenären har också rätt till ersättning för annat som denne behövt göra för att tillvara sin rätt. Du kan också, om du förlorar en rättsprocess i domstol, bli tvungen att betala borgenärens rättegångskostnader.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå