Inkasso

Om du inte har betalat ett betalningskrav utan låter förfallodagen passera kan företaget eller personen du ska betala till välja mellan att driva in skulden själv eller låta ett inkassobolag sköta indrivningen. Ett inkassobolag skickar normalt först ett inkassokrav med en uppmaning till dig att betala en in beloppet. Inkassobolagen får inte agera hur de vill för att kräva dig på betalning utan är styrda av lagar och allmänna råd.

Om du inte har betalat enligt ett avtal som du har ingått kan företaget eller personen du ska betala till anlita ett inkassobolag för att driva in sitt betalningskrav. Detsamma gäller även om du har bestridit din betalningsskyldighet.

Vad får ett inkassobolag göra när de har kontakt med dig?

Inkassobolagen ska följa god inkassosed när de bedriver sin verksamhet och i sin kontakt med dig. Det innebär bland annat att du inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier av ett inkassobolag. Det innebär också att det ska vara lätt att komma i kontakt med inkassobolaget och att inkassobolaget ska lämna ut korrekt och riktig information till dig som är betalningsskyldig. Om du ställer en fråga till ett inkassobolag om ett krav så ska inkassobolaget inte låta dig vänta onödigt länge utan din fråga ska besvaras "utan onödigt dröjsmål".

Vem ser till att inkassobolagen följer god inkassosed?

I de flesta fall är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för inkassobolagen. Är det däremot en bank eller ett kreditmarknadsbolag som bedriver inkassoverksamhet är det Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över dem. Det är Datainspektionen som har tagit fram de allmänna råd för vad som är att anse vara god inkassosed. Det finns även en inkassonämnd som kan pröva frågor om ett inkassobolag har följt de lagar och regler som gäller samt de allmänna råden som Datainspektionen har tagit fram.

Vad är ett inkassokrav och hur ska inkassokravet se ut?

Ett inkassobolag börjar normalt med att skicka ut ett inkassokrav. Ett inkassokrav är en uppmaning om att du ska betala ett visst belopp enligt ett avtal som du har ingått och där förfallodatumet har passerat. I inkassokravet ska det även stå en uppmaning att du som är betalningsskyldig kan bestrida kravet om du anser att kravet är felaktigt, d.v.s. skriva till företaget och tala om varför du inte tycker att du är skyldig att betala.

Innehåll enligt lag

Ett inkassokrav ska vara utformat enligt inkassolagen. Är inkassokravet inte utformat enligt lagen får inte inkassobolaget kräva betalning för inkassokravet. Enligt 5§ inkassolagen ska ett inkassokrav vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

 • Tydlig uppgift om den betalningsskyldiges namn
 • Tydlig uppgift om vad som är grunden för skulden/fordran
 • Vad som fordras (krävs) i kapitalbelopp
 • Vad som fordras i ränta – dels upplupen ränta, själva räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen
 • Vad som krävs i ersättning för kostnader
 • Tidsfrist för att betala eller bestrida inkassokravet. Det får tidigast ha en förfallodag åtta dagar efter det att kravet skickades

När får inkassobolagen skicka ett inkassokrav?

Huvudregeln är att ett inkassobolag får skicka ett inkassokrav till dig under följande förutsättningar:

 • Det finns skäl att anta att du inte kommer att betala det ursprungliga beloppet
 • Kravet är inte bestridet sen tidigare

Det innebär i praktiken att ett inkassokrav får skickas hem till dig så länge betalningen för kravet inte har kommit in till företaget eller att du har meddelat bolaget att betalningen är gjord. En betalning anses som huvudregel vara gjord när beloppet är giro-daterat på betalningsmottagarens konto, alltså inte när beloppet dragits från ditt konto. Undantaget är hyresbetalningar som anses betalda när betalningen görs. Om du kontaktar inkassobolaget och meddelar att du har gjort en betalning är det vanligt att ett inkassobolag vill att du då ska skicka in ett kontoutdrag. Det för att du ska visa att du faktiskt har gjort en betalning så det finns skäl att anta att betalningen kommer att giro-dateras på mottagarens konto inom en snar framtid.

Får inkassobolagen skicka ett inkassokrav trots att jag har bestridit?

Ett inkassokrav ska egentligen inte skickats ut om inkassobolaget vet att du har bestridit betalningsskyldigheten "på saklig grund". För att ditt bestridande ska anses vara "på saklig grund" måste det finns sannolika skäl för att själva kravet inte är lagligt eller framstår som obefogat. Läs mer under Vad är ett sakligt grundat bestridande?

Inkassonämnden har i olika beslut kommit fram till att om ett inkassobolag inte har känt till att skulden har bestridits- eller "i övrigt saknat anledning att ifrågasätta riktigheten av skulden" - så har inkassobolaget haft rätt att skicka inkassokrav. Om ett inkassokrav har skickats hem till dig trots att du har bestridit betalningskravet, får inkassobolaget inte kräva dig på betalningen för inkassokravet. Det kräver dock att du kan visa att du har bestridit betalningskravet innan inkassokravet skickades till dig.

Betalning för ett inkassokrav per avtal

Ett företag eller inkassobolag får som huvudregel enbart skicka ut och ta betalt för ett inkassokrav per avtal. Det innebär att även om de skickat ut flera avier för ett avtal och samtliga har förfallit till betalning så får de normalt bara skicka ett inkassokrav för att uppmana dig att betala skulden.

Vad är ett sakligt grundat bestridande?

För att ditt bestridande ska anses vara sakligt grundat krävs det att ditt bestridande på något sätt påverka betalningsskyldigheten enligt avtalet som företaget eller inkassobolaget hänvisar till när de kräver dig på betalning. Bedömningen om din invändning har en påverkan av riktigheten av kravet och avtalet ska göras objektivt. Det innebär att det spelar ingen roll om företaget som kräver dig på pengar tycker att bestridandet är korrekt eller inte. Bedömningen ska göras utifrån om ditt bestridande utifrån ett juridiskt perspektiv leder till att du går fri från betalningsansvar.

Exempel på en sakligt grundande invändning är att du redan har betalat för varan, att du inte har beställt eller fått varan eller att du inte har ingått ett avtal med företaget.

Vad är inte ett sakligt grundat bestridande?

Exempel på ett bestridande som inte anses vara sakligt grundat är att du inte kan betala skulden just nu eller att skulden ska kvittas mot ett tillgodokonto.

Om du inte kan betala skulden - avbetalningsplan

Om kravet som du fått hemskickat är korrekt men att du inte kan betala skulden i sin helhet brukar inkassobolagen, men även andra företag, kunna upprätta en avbetalningsplan. Det är ingen rättighet att få en avbetalningsplan och det är oftast företaget som du ska betala till som bestämmer om de vill gå med på en avbetalningsplan eller inte.

Om ni gör en sådan överenskommelse innebär det i princip att inga inkassoåtgärder får vidtas så länge som du betalar enligt avbetalningsplanen. Har du en gång tackat nej till en avbetalningsplan bör inte inkassobolaget kontakta dig igen och fråga om du vill ingå en avbetalningsplan.

Inkassoåtgärder bör inte heller vidtas under den tid som en betalningsuppgörelse diskuteras.

När ni gjort en avbetalningsplan får parterna avtal om aviseringskostnader, vilken ränta som ska löpa under betalningstiden och liknande villkor. Nya kostnader kan alltså komma att tas ut av dig som inte framgick av det första avtalet som du ingick med företaget. Inkassobolaget får ta ut en kostnad för att upprätta avbetalningsplanen.

Det här bör en avbetalningsplan innehålla

Enligt Datainspektionens allmänna råd för "god inkassosed" ska en avbetalningsplan innehålla följande:

 • Borgenärens och eventuellt inkassoombuds namn
 • Vad fordran avser
 • Kapitalbelopp
 • Dröjsmålsränta (framräknad till sista delbetalningen)
 • Räntesats enligt inkassokrav
 • Kostnadsersättning för inkassokrav, upprättande av amorteringsplan och eventuella övriga kostnader
 • Antalet delbetalningstillfällen
 • Delbetalningarnas storlek
 • Tidpunkter för delbetalningar
 • Total skuld
 • Det bör anges i amorteringsplanen vilket eller vilka ärenden som den omfattar