Dröjsmålsränta

Om du inte betalar i tid kan du bli skyldig att betala dröjsmålsränta. Enligt räntelagen får dröjsmålsräntan högst vara Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Detta gäller om inte annat avtalats mellan parterna i samband med fordrans uppkomst.

Om det står i avtalet från vilken tidpunkt dröjsmålsränta ska börja räknas och vilken ränta som tas ut så gäller det. Står det inget i avtalet så gäller räntelagen. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att borgenären skickat avisering om betalning eller på annat sätt krävt betalning. I det kravet måste det stå att dröjsmålsränta börjar löpa om skulden inte betalas.