Om du inte betalar

Det är viktigt att du betalar dina räkningar och skulder i rätt tid. Den du ska betala till kallas borgenär. Betalningarna ska vara borgenären tillhanda senast på förfallodagen. Det gäller oavsett om du exempelvis varit bortrest.

Du anses ha betalat när pengarna dragits från ditt konto eller, vid betalning via plus- eller bankgiro, på bokföringsdagen hos girot. Om du betalar via giro måste betalningen göras i god tid före förfallodagen eftersom det tar en viss tid att föra över pengarna. Det gäller särskilt vid längre helger och månadsskiften då girosystemen kan vara hårt belastade.

Bestrid räkningen om den är felaktig

Om du tycker att räkningen är felaktig kan du bestrida den. Det innebär att du skickar ett brev till borgenären där du påpekar att räkningen är felaktig och varför. Du riskerar då att borgenären lägger på olika räntor och avgifter på grund av att du är försenad med betalningen. Om du vill undvika det kan du betala samtidigt som du bestrider. Ange då i bestridandet att du betalar under protest. Nackdelen är att du genom att betala överger ditt bästa motmedel mot en borgenär - rätten att hålla inne betalning.

Preskription

Preskription innebär att kreditgivaren efter viss tid - tre eller tio år - förlorar rätten att kräva ut sin fordran om inte preskriptionen avbryts av kreditgivaren dessförinnan. Preskriptionen avbryts genom att kreditgivaren t.ex. påminner om sin fordran. Efter ett preskriptionsavbrott börjar ny preskriptionstid att löpa.

Preskriptionen kan brytas genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären. När krav skickas med brev är det borgenären som står risken för att brevet inte kommer fram och borgenären ska styrka att brevet nått gäldenären.

Konsumentkrediter preskriberas efter 3 år om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte krediter som grundar sig på löpande skuldebrev, dvs. ställda till innehavare eller viss man eller order, utan då gäller en preskriptionstid på 10 år. Bank- och hypotekslån grundas som regel på löpande skuldebrev varför det i dessa fall är en 10-årig preskriptionstid som gäller.

Kravåtgärder

I de fall du inte betalar din skuld enligt de avtalade villkoren har borgenären rätt att vidta åtgärder för att få betalt. Normalt skickar borgenären då först en påminnelse. Därefter kan ett inkassoföretag kopplas in eller så kan borgenären gå till Kronofogden. Ju längre tid du dröjer med din betalning desto mer avgifter och ränta läggs på skulden.

Dröjsmålsränta

Enligt räntelagen får borgenären ta ut en dröjsmålsränta med åtta procentenheter över den gällande referensräntan. På Riksbankens hemsida kan du se vad den aktuella referensräntan är. För att borgenären ska få ta ut en högre dröjsmålsränta måste det ha avtalats mellan parterna redan i samband med att fordran uppkom.

Deponering eller nedsättning av pengar

Vid hyrestvister kan du deponera det belopp som du och hyresvärden tvistar om. Det gör du i så fall hos Länsstyrelsen. Vid övriga tvister, exempelvis om du köpt en vara som är felaktig, kan du inte deponera pengarna i väntan på att tvisten blir löst.
Har du en skuld till någon men det finns vissa hinder för att du ska kunna betala, så kan du göra en så kallad nedsättning av pengarna hos Länsstyrelsen. Det gäller om du inte vet vem det är som ska ha pengarna, om den som du ska betala till vägrar att ta emot pengarna eller om två eller flera personer kräver dig på betalning och det är ovisst vem som är rätt mottagare. I och med nedsättningen av pengarna räknas det som att du har betalat.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå