2018-12-17 Blogg

Klagoguiden – om du vill klaga på banken

En del av dem som ringer till oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå vill veta vart de kan vända sig när de är missnöjda med sin bank. Vi har beskrivit vad man kan klaga på hos banken och hur man kan gå till väga i Klagoguiden – klaga i ett bankärende.

Ibland ringer konsumenter till oss som är missnöjda med ett beslut från banken och ibland vill man veta vem man klagar till om man inte tycker sig ha blivit rätt behandlad. Kanske tycker man att banktjänstemannen inte agerat korrekt eller att banken till exempel utan förvarning har höjt någon avgift.

I Klagoguiden – klaga i ett bankärende får du veta vem du kan kontakta med ditt klagomål och vart du vänder dig om du vill få bankens beslut omprövat eller överprövat.

I första hand ska du ringa eller skriva till den som du klagar på eller till den personens närmaste chef. Därefter kan du vända dig till den klagomålsansvarige på banken.

Klagomålsansvarig/kundombudsman

Alla banker bör ha en klagomålsansvarig. De kallas ofta för kundombudsmän eller bara kundombud och har till uppgift att ta emot klagomål från kunder. De ska se om banken har gjort något fel eller om det finns någon annan anledning att göra en ny bedömning, till exempel ompröva ett beslut.

Pröva tvisten juridiskt

När du har fått ett slutligt beslut från banken som du inte är nöjd med finns det möjlighet att få din tvist prövad juridiskt. Många konsumenttvister avgörs i Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Om du vill att ARN ska ta upp ditt ärende måste du själv anmäla det dit.

Du kan också stämma banken i tingsrätten. Om tvisten inte handlar om mer än ett halvt basbelopp - ungefär 23 000 kr - behöver du normalt inte betala motpartens advokatkostnader om du skulle förlora. Du bör dock alltid kontakta en jurist innan du lämnar in en stämningsansökan.