2016-06-27

Skyddet för insatta pengar förstärks den 1 juli

Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för den så kallade insättningsgarantin. Beslutet innebär att skyddet förstärks för pengar som är insatta på ett bankkonto. En nyhet är att skyddet i Sverige nu omfattar 950 000 kronor i stället för 100 000 euro. Under vissa omständigheter kan du dessutom få ersättning för högre belopp.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EU-direktiv. Skyddet innebär att den som har pengar på banken får ersättning från staten om institutet går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Nu förstärks skyddet för de insatta pengarna genom lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2016.

Ändringarna i lagen om insättningsgaranti innebär bland annat att:

  • ersättningsbeloppet i Sverige bestäms i kronor i stället för i euro
  • du kan få ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel att du sålt din bostad
  • utbetalningstiden vid ett ersättningsfall ska förkortas från 20 till 7 arbetsdagar
  • informationen om insättningsgarantin från instituten ska förbättras.

Vilken kurs räknar man med

Ersättningsbeloppet kommer att baseras på kronans kurs mot euron den 3 juli 2015. 1 euro motsvarade då 9,3658 svenska kronor. Riksdagen ansåg att beloppet borde avrundas till ett så jämnt belopp som möjligt och valde därför ett avrundat belopp på 950 000 kronor.

Ersättningsbeloppet (det vill säga kronans kurs mot eurons) kommer att omprövas vart femte år. Den första omprövningen kommer att göras den 3 juli 2020 såvida inte oförutsedda händelser kräver en översyn tidigare.

Det högre ersättningsbeloppet om fem miljoner garanteras under en tid om längst tolv månader.

Riksgälden är den myndighet som ansvarar för insättningsgarantin i Sverige. Garantin finansieras genom att de anslutna instituten betalar avgifter som placeras i en fond.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå