2014-07-01

Nya regler när du förtidslöser bolån

När du löser ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden löpt ut har banken rätt till ersättning, så kallad ränteskillnadsersättning. Den 1 juli 2014 ändras reglerna för hur man beräknar ränteskillnadsersättning. Syftet med ändringen är att det ska bli billigare för konsumenten att förtidslösa bolån. Detta är tänkt att gynna konsumenternas rörlighet på bankmarknaden och leda till bättre konkurrens.

Från och med den 1 juli ändras den bestämmelse i konsumentkreditlagen som reglerar hur ränteskillnadsersättning ska beräknas. I stället för att utgå från räntan på statsobligationer eller statsskuldväxlar ska beräkningen ha räntan på bostadsobligationer som utgångspunkt.

De nya reglerna gäller för lån som tas efter den 1 juli. De gäller även för befintliga lån, men inte om lånet vid den tidpunkten har bunden ränta. Vill du förtidslösa ett sådant lån tillämpas alltså den gamla ersättningsmodellen tills räntebindningstiden löper ut. Binder du räntan på ett befintligt lån efter den 1 juli kommer den nya beräkningsmodellen att gälla om du löser lånet i förtid.

Vår kalkyl för att beräkna ränteskillnadsersättning kommer att kompletteras med den nya beräkningsmodellen i september/oktober 2014.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå