2017-04-11

Nu är Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse för 2016 publicerad

Webbplatsen konsumenternas.se är en viktig kanal för Konsumenternas Bank- och finansbyrås arbete med att öka kunskaperna om finansiella tjänster hos allmänheten. Webbplatsen ökade under 2016 sina besökssiffror med närmare 50 % och har nu hela 1 500 000 besök! Ny information om penningtvätt, om amorteringskrav, om byggnadslån och information till nyanlända och dem som hjälper nyanlända är det som bland annat varit i fokus under det gångna året.

För att nå ut till fler konsumenter än de som ringer till telefonvägledningen arbetar Konsumenternas Bank- och finansbyrå målmedvetet med att utveckla och förbättra innehåll och funktioner på webbplatsen konsumenternas.se. Webbplatsen drivs tillsammans med Konsumenternas Försäkringsbyrå och det gemensamma arbetet har givit resultat i form av en fantastisk ökning av antalet besök på webbplatsen.

Under 2016 kontaktades Konsumenternas Bank- och finansbyrå av drygt 5 500 konsumenter. Drygt hälften av ärendena var klagomål från konsumenter, resten var informationsärenden.

Ett allvarligt problem vi uppmärksammat när det gäller blancolån och snabblån är att oseriösa långivare beviljat lån trots att låntagaren inte har någon återbetalningsförmåga.

Tillgången till ett konto med möjligheter att ta emot till exempel lön och att betala räkningar är en fråga vi uppmärksammat under flera år. Det är en förutsättning för att kunna fungera i samhället i dag.

- När vi summerar 2016 ser vi fortfarande att vissa konsumenter, som till exempel överskuldsatta och människor utan svensk id-handling, nekas rätten att öppna konto och/eller få tilläggstjänster som till exempel bankkort och internetbank berättar Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Byråns uppdrag är att bidra till ökad kunskap hos allmänheten men också att påtala problem som konsumenterna upplever till dem som kan åtgärda problemen.

- Alla registrerade ärenden analyseras och utgör underlag för till exempel återkoppling till våra huvudmän, berättar Ulf Rydstedt, biträdande chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs 2016 års verksamhetsberättelse här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå