2016-01-27

Insättningsgarantin gäller även med ny bankkrislagstiftning

Insättningsgarantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar (dock högst 100 000 euro) om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs. De nya reglerna om bankkrishantering som snart träder i kraft innebär att de förluster som uppstår i en krisande bank ska täckas av ägare och långivare, inte av staten. Insättningsgarantin är dock oförändrad - insättningar upp till motsvarande 100 000 euro är även fortsättningsvis alltid skyddade.

Med de nya reglerna införs ett särskilt förfarande (s.k. resolution) för att hantera banker i kris utan att behöva försätta dem i konkurs. Staten kan på så vis hålla i gång hela eller delar av den krisande bankens verksamhet om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. De nya reglerna innebär att de förluster som uppstår i en krisande bank ska täckas av ägare och långivare, inte av staten. Det har väckt frågan om insättningsgarantin skulle kunna påverkas av de nya reglerna.

Enligt Riksgälden ska förlusterna i den krisande banken vid resolution fördelas enligt en viss ordning (förmånsrätten). Det innebär att de ska täckas först och främst av aktieägarna och därefter genom nedskrivning av skulder till större långivare, som till exempel investerat i bankens obligationer. Garanterade insättningar är däremot undantagna från skuldnedskrivning (bail-in). Insättningar upp till 100 000 euro är alltså skyddade både i resolution och i konkurs.

Reglerna har beslutats på EU-nivå och träder i kraft i Sverige den 1 februari 2016.

"Vi på byrån fick en del frågor under förra året från oroliga konsumenter om insättningsgarantin skulle kunna påverkas av de nya reglerna om bankkrishantering" säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. "Därför är det bra att Riksgälden nu klart och tydligt informerar om att den inte gör det utan att insättningsgarantin gäller som tidigare".

Läs mer på Riksgäldens webbplats: https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/Finansiell-stabilitet/Bankkrishantering-resolution/

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå