2015-04-23

Inget amorteringskrav i augusti 2015

Det blir inget tvingande krav på amortering av bolån från och med augusti 2015, något som det talats så mycket om på senaste tiden. Finansinspektionen konstaterar själva att rättsläget är osäkert och att deras mandat att besluta om en sådan sak måste förtydligas.

Det blir inget tvingande krav på bolåneamortering från och med augusti 2015. Finansinspektionen (FI) anser att det behövs ett amorteringskrav men samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det finns oklarheter i vilket rättsligt stöd  FI har att besluta om amorteringskrav. FI konstaterar i ett pressmeddelande själva att rättsläget är osäkert och att deras mandat behöver förtydligas. FI går i dagsläget därför inte vidare med amorteringskravet.

Kammarrätten i Jönköping skriver i sitt remissvar att Finansinspektionens förslag skulle få stora konsekvenser för många enskilda låntagare och även påverka bostadsmarknaden i stort. Om sådana krav ska genomföras i form av myndighetsföreskrifter är det särskilt viktigt att det finns ett tydligt stöd för det i lag och förordning. Finansinspektionen grundar sina  föreslagna föreskrifter om amorteringskrav på den så kallade sundhetsregeln i 6 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.  Kammarrätten menar att det, mot bakgrund av lagbestämmelsens utformning och dess förarbeten, är tveksamt om ett sådant stöd kan utläsas ur regeln.

Du kan räkna på din månadskostnad med och utan amortering i Lånelabbet.

Läs mer: Finansinspektionen

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå