2016-12-27

Hur gäller försäkringen vid storm?

Beroende på vilken skada du har drabbats av kan du ha rätt till ersättning från olika försäkringar, t ex villa-/hemförsäkringen och bilförsäkringen. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till rätt försäkringsbolag.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller lösöre skadas av stormen, vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm, kan du få ersättning från din villa-/hemförsäkring. Om stormen skadar ditt yttertak, t.ex. takpannor eller takplåt, ersätts det. Skador på puts och skorstensbeklädnad ersätts däremot bara om något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.

Särskilt för boende vid kusten innebär en storm ofta översvämningsskador och dessa ersätts om översvämningen drabbar försäkrade byggnader, men skador efter översvämning på tomtmark eller växthus ersätts inte.

- Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Men ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten, säger Anna-Karin Baltzari Danfors chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Tomtmark

Stormskador på tomtmark inklusive t ex träd, buskar, flaggstång eller staket ersätts inte, inte heller stormskador på växthus. Däremot ersätts skador på ditt bostadshus om de orsakats av att ett träd eller flaggstången på din tomt blåser omkull på huset.

Stormskador på ett försäkrat garage brukar ersättas medan omfattningen för en fristående carport varierar mellan bolagen.

Om du har en tilläggsförsäkring för din villa kan ersättning för vissa skador på din tomtmark ersättas.

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på mellan 1 000 och 3 000 kr beroende på försäkringsbolag. Vid översvämning är dock ofta självrisken betydligt högre, 10 000 kr är en vanlig nivå.

Bilen

- Har du en vagnskadeförsäkring på din bil och den skadas i stormen kan du få ersättning, meddelar Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Men om t ex ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadat bilen är det svårt att få ersättning för självrisken. Grannen kan bara bli ersättningsskyldig för din självrisk om han eller hon varit vårdslös och det är ju ofta svårt att visa om det blåst storm, avslutar Peter Stark.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå