2014-04-21

De "okända" skydden i hemförsäkringarna

De flesta vet att man ska ha en hemförsäkring, att man ska ha försäkrat sina saker om man blir utsatt för ett inbrott eller stöld. Många känner också till att hemförsäkringen innehåller ett reseskydd men betydligt färre vet att alla hemförsäkringar också innehåller delar som rättskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

Rättskyddet ska täcka ombudskostnader om du hamnar i en tvist. Det är ditt ombud (en advokat eller annan jurist) som i praktiken söker rättskyddet i din hemförsäkring för din räkning. Rättskydd ingår också i villaförsäkringar och i halv- och helförsäkringar för bil.

Arvstvister, fel i fastigheter eller tvister om skadestånd är exempel på vanliga tvister som du kan använda rättsskyddet till. Om du inte tvistar mot ditt eget försäkringsbolag är kravet att beloppet som du tvistar om måste överstiga ett halvt prisbasbelopp.

Vilka tvister som omfattas av rättsskyddet och hur stor ersättning du kan få varierar mellan försäkringsbolagen. Tvister med någon som du är gift med, eller har varit gift eller sammanbott med, är alltid undantagna. Många bolag ersätter dock vårdnadstvister om det gått några år efter separationen.

Statlig rättshjälp

Den statliga rättshjälpen fyller ett liknande syfte som rättsskyddet i hemförsäkringarna. Du kan söka statlig rättshjälp men du måste börja med att försöka använda rättskyddet i hemförsäkringen.

Holländska regeringen intresserad av svenska rättskyddet

Den holländska regeringen är för närvarande intresserad av hur både rättskydd och rättshjälp fungerar i Sverige. Universitetet i Groningen har gjort intervjuer med olika myndigheter och organisationer i Sverige mellan januari och mars 2015, bl a med Konsumenterans försäkringsbyrå.

- Det var ett bra tillfälle att kunna peka på de brister som ändå finns i båda systemen i Sverige och som människor upplever när de står inför en rättslig tvist, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Några av de brister som konsumenter upplever i rättskyddet är dels de höga självriskerna på 20-25 % av kostnaden, dels de låga maxbeloppen på mellan 120 000 – 250 000 kr. Det kan göra att människor avhåller sig från att överhuvudtaget inleda en tvist och därmed inte får sin sak prövad. Det finns ju också många undantag, t ex för familjerättsliga och arbetsrättsliga tvister, fortsätter han.

- Den statliga rättshjälpen har också begränsningar; den betalar inte för motpartens kostnad vid en förlust, har låga "inkomstspärrar", samt har en stor mängd liknande undantag som rättsskyddet.

Om du blir krävd på skadestånd

Ansvarsskyddet blir aktuellt om du får ett skadeståndskrav från någon. En ansvarsförsäkring kan vara helt livsavgörande om du skulle bli vållande till en sakskada eller personskada och får ett stort skadeståndskrav från en skadedrabbad, eftersom det kan röra sig om stora belopp.

Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan eller inte. Visar det sig att du är vållande och själva händelsen omfattas av försäkringsvillkoren, betalar ditt försäkringsbolag ut ersättning till den som kräver dig på skadestånd. Exempel på när du kan använda ansvarsskyddet är om du skadat ett handfat i din hyreslägenhet, din hund har orsakat en bitskada eller du orsakat en vattenskada som drabbat grannar och fastighetsägaren.

Ansvarsskyddet ingår i alla hemförsäkringar och maxbeloppen är här lika, 5 000 000 kr.

Barn som orsakar skador

Eftersom hemförsäkringen omfattar även familjemedlemmar, gäller ansvarsförsäkringen också om familjens barn orsakar skador. Det finns flera exempel på när barn har vållat bränder som inneburit stora skador och som ersatts av föräldrarnas ansvarsförsäkring.

Överfallsskydd

Om du skulle bli utsatt för misshandel eller sexualbrott kan du få ersättning från överfallsskyddet i din hemförsäkring. För att skadan ska bedömas som misshandel måste du ha blivit utsatt för fysiskt våld. För sexualbrott finns däremot inte det kravet.

Om du anses ha utsatt dig för risken att skadas, kan du få avdrag från ersättningen. Det gäller också om du varit påverkad av alkohol eller droger och det har bidragit till att du blivit misshandlad. När det gäller sexualbrott så finns inte de undantagen.

Misshandel i hemmet ersätts sällan

Överfallsskyddet gäller inte om du skadats av någon som omfattas av samma hemförsäkring som du, det vill säga någon som du bor och delar hushåll tillsammans med. Flera fall av misshandel mellan närstående i hemmet ersätts därför inte.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå