2018-06-14

Betalningsskyldig eller inte när du blivit av med pengar på kontot?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har idag publicerat sex beslut som handlar om bankkunder som fått sina konton länsade av bedragare. Besluten är fattade av ARN i så kallad utökad sammansättning och är vägledande.

I fem av fallen har ARN rekommenderat banken att betala ersättning till kunderna men efter ett avdrag på 12 000 kronor i ”självrisk”.  I ett av fallen har ARN avslagit konsumentens begäran om ersättning.

 - Det är mycket positivt att ARN klargör hur ansvaret för obehöriga transaktioner ska bedömas, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Besluten visar var gränsen går mellan att bedömas som grovt oaktsam och särskilt klandervärd när det gäller ansvaret för obehöriga transaktioner i sådana här fall.

Cecilia Blomqvist fortsätter:

- Med tanke på att flera av dem som drabbats av den här typen av bedrägerier blivit av med stora summor så blir det väldigt stor skillnad för kunden om hen bedöms vara grovt oaktsam eller särskilt klandervärd

Vad har hänt?

I fyra ärenden har kunderna lurats att logga in på internetbanken med BankID och i två har man loggat in med hjälp av bankdosa och koder. I de sistnämnda fallen konstaterar ARN att kunderna flera gånger lämnat ut koder till en person de inte känner. Det anser banken vara särskilt klandervärt.  

I de ärenden när konsumenterna lurats att logga in med BankID konstaterar ARN att kunderna trott att de enbart identifierat sig mot banken och att de inte insett de långtgående konsekvenserna av sitt handlande. Enligt ARN:s bedömning har de agerat grovt oaktsamt men kan inte anses ha varit likgiltiga inför risken för obehöriga transaktioner.

 Hur kommer det sig att ARNs rekommendationer ser olika ut?

För att en bankkund ska kunna bli ersättningsskyldig för obehöriga uttag som någon annan gjort, måste banken kunna bevisa att kunden varit minst grovt oaktsam när det gäller att skydda sin kod och följa villkoren. Med grovt oaktsam menas att man ska ha agerat på ett sätt som markant avviker från vad som är normalt beteende. Om kunden är konsument så finns det en skyddsregel så att kunden bara behöver stå för 12 000 kr vid grov aktsamhet. 

I några tidigare ärenden har ARN kommit fram till att konsumenten varit särskilt klandervärd (och därför betalningsskyldig fullt ut) när man lämnat ut inloggningskoder via till exempel Facebook.

För att en konsument ska anses ha varit särskild klandervärd ska det röra sig om kvalificerade former av grov oaktsamhet, där kunden genom sitt handlande får anses ha varit likgiltig inför risken för obehöriga transaktioner och det skulle framstå som stötande att banken skulle behöva stå för någon del av beloppet. 

- Varje enskilt fall ska bedömas för sig. Det innebär att det som kan se ut som liknande situationer ändå ska bedömas på olika sätt. I två av ärendena har konsumenterna lämnat ut koder till en okänd person. I det ena fallet har nämnden tagit hänsyn till konsumentens ålder och övriga omständigheter och kommit fram till att hon inte kan anses ha varit likgiltig inför risken för obehöriga transaktioner, säger Cecilia Blomqvist.

Läsa mer i ARNs referat av ärendena här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå