Om pension från staten - allmän pension

Alla som har arbetat och bott i Sverige kommer att få pension från staten. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen.

Hur stor allmän pension du kommer att få beror på dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv. Även arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning kan tas med när man räknar fram dina pensionsrätter.

Du får maximalt tillgodoräkna dig allmän pension för pensionsgrundande inkomst upp till 461 250 kr per år (7,5 inkomstbasbelopp, 2017). På Pensionsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad pensionsgrundande inkomst är.

Den allmänna pensionen består av

  • Inkomstpension är den största delen av den allmänna pensionen. Varje år betalas 16 procent av din lön och/eller andra pensionsgrundande ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp in till din allmänna pension.
  • Premiepension är också en inkomstgrundad pension. Inbetalningarna till premiepensionen är 2,5 procent av din lön och/eller andra pensionsgrundande ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Premiepensionen får du placera själv. Hur stor premiepension du kommer att få beror på hur mycket som betalas in och hur de fonder du valt har utvecklats.
  • Garantipension är ett grundskydd för personer med låg eller ingen inkomst. Full garantipension är 7 093 kronor per månad för den som är gift och 7 952 kronor per månad för den som är ogift. (Avser full garantipension 2017).

Är du född mellan 1938-1953 omfattas du också av en tilläggspension. Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen. Den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet. För dig som är född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuellt av garantipension.

I jämförelsen nedan kan du utifrån ett givet pensionskapital se hur Pensionsmyndigheten betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen. Den allmänna pensionen betalas alltid ut livsvarigt. I jämförelsen framgår också vilka livslängdsantaganden och prognosräntor som myndigheten använder.

Pensionsmyndigheten ansvarar för och besvarar frågor om den allmänna pensionen.