Dokumentation

Det finns krav på att rådgivaren ska dokumentera vad som har sagts och vilka råd du har fått vid rådgivningstillfället.

Varför ställs krav på dokumentation

Syftet med att dokumentera vad som har sagts vid rådgivningstillfället är bland annat att i efterhand kunna avgöra på vilka grunder rådgivaren har lämnat sina råd. Det blir också enklare att utreda vad som egentligen har sagts vid en eventuell tvist. Det är inte ovanligt att konsumentens och rådgivarens minnesbild om vad som sades vid rådgivningstillfället skiljer sig åt. Det är noga reglerat av Finansinspektionen och Konsumentverket vilka uppgifter som ska dokumenteras och hur dokumentationen ska utföras.

Dokumentationen kan ske på olika sätt. Samtal kan spelas in, skrivas ned på papper eller i ett elektroniskt dokument. Det är den som lämnar råden som ska se till att dokumentation sker.

Du ska få dokumentationen

Första gången du får rådgivning ska du få kopia av dokumentationen även om du inte begär det. Dokumentationen ska lämnas över till dig direkt eller i vart fall i nära anslutning till rådgivningstillfället.

I dokumentationen ska det finnas uppgifter om:

  • rådgivaren – det ska vara möjligt att identifiera både det rådgivande företaget och den person som lämnat rådgivningen.
  • dig – ditt namn och tidpunkten för rådgivningen. Din ekonomiska situation och andra förhållanden som är av betydelse ska också finnas med. Din inkomst, dina skulder, förmögenhet och familjesituation är exempel på faktorer som är av betydelse.
  • din erfarenhet - det ska också dokumenteras vilken erfarenhet du har av finansiella placeringar
  • syftet med placeringen - rådgivaren måste fråga dig om ditt syfte med placeringen för att kunna lämna relevanta råd. För att få reda på syftet med placeringen bör rådgivaren också ta reda på din så kallade placeringshorisont, det vill säga hur länge du har tänkt att ha pengarna placerade. Det är viktigt eftersom den som till exempel står i begrepp att köpa en bostad inom ett par år, kan ha ett större behov att kunna avsluta placeringen vid en viss tidpunkt.
  • risken du är beredd att ta - olika placeringar är förknippade med olika risker. Rådgivaren bör förvissa sig om att du har kunskaper om vilken risk som är förknippad med en föreslagen placering men framförallt om du vill utsätta dig för den.
  • de råd du har fått – rådgivaren ska dokumentera råden du har fått och även ange om du har avråtts från att göra någon särskild placering. Det bör också anges i vilken produkt du fått råd att placera och med hur stort belopp. Rådgivaren ska också ange varför det råd som har lämnats är lämpligt för just dig.

Läs igenom dokumentationen

Läs igenom dokumentationen ordentligt och kontrollera att rådgivaren uppfattat vad du har informerat om på rätt sätt och att det inte saknas någon information. Det är extra viktigt att du kontrollerar att den risknivå som angetts i dokumentationen stämmer och att din placeringshorisont, d v s under vilken tid du kan tänka dig att dina pengar är placerade, också har angetts korrekt.

Dokumentationen ska sparas

Alla uppgifter som har dokumenterats ska arkiveras hos företaget. Eftersom en konsument kan begära skadestånd i tio år efter rådgivningen, bör dokumentationen finnas arkiverad åtminstone så länge.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå