Bolånekoden

Du ska i rimlig tid innan du ingår ett låneavtal få så mycket information så att du enkelt ska kunna förstå låneavtalets innebörd, bedöma nyttan av att ingå låneavtalet, jämföra olika alternativ och förstå de ekonomiska konsekvenser som kan följa av låneavtalet. När det gäller bolån så följer informationsskyldigheten av en EU-kod för bolån, den s.k. Bolånekoden.

Du ska få allmän information om bl.a.

 • Långivarens namn och adress.
 • Eventuell förmedlares namn och adress.
 • Ändamål för vilka bostadslånet får användas.
 • Säkerhetstyp.
 • Beskrivning av de typer av bostadslån som erbjuds, med kort beskrivning av skillnaderna mellan produkter med fast och rörlig ränta, och vad detta innebär för konsumenten.
 • Typer av ränta – fast, rörlig och kombinationer av dessa.
 • Ungefärlig kostnad för konsumenten vid ett typiskt bostadslån.
 • En förteckning över tilläggskostnader, såsom administrativa kostnader, försäkringskostnader, intecknings- och lagfartskostnader, förmedlingskostnader m.m.
 • Olika tillgängliga alternativ för återbetalning till långivaren (inkl. amorteringarnas antal, frekvens och belopp).
 • Eventuell möjlighet till återbetalning i förtid (villkor).
 • Eventuellt behov av fastighetsvärdering med angivande av vem som har att ombesörja värderingen.
 • Allmänna upplysningar om skattelättnad för ränta på bostadslån eller andra offentliga subventioner, eller upplysning om var ytterligare rådgivning kan erhållas.
 • Eventuell betänketids längd.
 • Bekräftelse av att långivaren har anslutit sig till koden och upplysning om att texten finns att få hos denne.

Du ska också få mer detaljerad information om det lån du funderar på att ta. Långivaren ska mer detaljerat beskriva lånet och klargöra om det rör sig om ett bostadslån mot säkerhet i fastighetspant eller i annan säkerhet och om det finns villkor för amortering, kontantinsats eller borgen från tredje part.

Du ska också få information om nominell ränta och om effektiv ränta. I förekommande fall bör beskrivas att räntan kan komma att ändras med hänsyn till villkorsändringstillfällen, bindningstider och dröjsmålsklausuler. Gränser inom vilka rörlig ränta kan variera bör anges.

Beskrivningen bör omfatta besked om den rörliga räntan är kopplad till index, och i så fall närmare uppgifter om indexeringen.

Förhandsinformationen ska vidare visa lånets storlek och valuta, löptid, antal betalningar och betalningsperioder per år och belopp per avbetalning vid amorteringslån.

Långivaren bör lämna ett exempel på en fullständig amorteringsplan med åtminstone följande uppgifter:

 • månads- eller kvartalsbetalningar under det första året, 
 • därefter årsbelopp under hela lånets löptid.

Planen bör innehålla uppgifter om

 • kapitalbelopp att återbetala per år,
 • räntebelopp per år,
 • kvarstående skuld,
 • belopp för varje amortering,
 • summan av räntor och amorteringar under lånets löptid.

Det bör tydligt anges att planen enbart är ett exempel och att avvikelse kan ske t.ex. om det erbjudna bostadslånet löper med rörlig ränta.

Långivaren ska lämna en förteckning över eventuella tillkommande engångskostnader, t.ex. administrativa kostnader, rättsliga arvoden eller kostnader för fastighetsvärdering. Om dessa kostnader direkt eller indirekt kontrolleras av långivaren skall han göra en ungefärlig uppskattning av dem. I förekommande fall bör det klargöras om kostnaden ska betalas vare sig bostadslånet beviljas eller inte. Om ett erbjudande är beroende av att konsumenten erhåller dessa tjänster genom långivaren bör detta tydligt anges.

Du ska också få en förteckning över om återkommande tilläggskostnader. Denna förteckning bör till exempel innehålla uppgifter om försäkring mot betalningsoförmåga (arbetslöshet/dödsfall), brandförsäkring och fastighets- och lösöresförsäkring. Om ett erbjudande är beroende av att konsumenten erhåller dessa tjänster genom långivaren bör detta tydligt anges.

Långivaren ska också upplysa om möjligheten att lösa lånet i förtid och om att det kan komma att utgå ränteskillnadsersättning om så sker.

Du ska också få namn, adress och telefonnummer till klagomålsansvarig

Informationen ska också innehålla uppgifter om eventuell förpliktelse att föra bank- och lönekonto hos långivaren.

Observera att den omständigheten att du fått förhandsinformation om ett lån inte innebär en skyldighet för långivaren att bevilja lånet!