Framtidsfullmakter

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Formella krav på en framtidsfullmakt

Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt:

  • Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten
  • Fullmakten ska vara skriftlig
  • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar
  • Övriga villkor för fullmakten ska anges
  • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)
  • Fullmakten ska visas upp i original när den används, exempelvis på banken.

Innehåll i en framtidsfullmakt

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.
Om fullmaktshavaren är osäker kan han eller hon begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft. Du kan också ha ett krav i fullmakten att en domstol ska pröva om fullmakten har börjat gälla.

Fullmaktshavaren ska informera både dig, din maka, make eller sambo samt dina närmaste släktingar om att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara antingen muntligt eller skriftligt.

Uppdraget som fullmaktshavare

Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som du har beskrivit i framtidsfullmakten. Fullmaktshavaren ska agera i enlighet med dina intressen och samråda med dig i viktiga frågor om det är möjligt.

Om du vill att någon ska granska fullmaktshavarens verksamhet kan du skriva in det i fullmakten. Då kan du också sätta upp ett villkor om att fullmaktshavaren ska redovisa sitt uppdrag till granskaren. Har du inte utsett någon granskare så kan din make, maka, sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren lämnar redovisningar, men högst en gång per år.

Överförmyndare kan agera på brister i skötsel

Överförmyndaren i kommunen kontrollerar inte hur en fullmaktshavare sköter sitt uppdrag enligt framtidsfullmakten, men om de skulle bli uppmärksammade på att det kan finnas brister kan de begära in redovisningar och upplysningar från fullmaktshavaren. Överförmyndaren kan besluta att fullmakten helt eller delvis inte längre får användas om fullmaktshavaren har missbrukat den.