Begreppsförklaringar till jämförelse

Här får du en förklaring till de begrepp vi använder när vi jämför ersättningar i olika typer av olycksfallsförsäkringar.

Medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om du får en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning pga en olycksfallsskada. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor invaliditetsgraden är. Vissa försäkringar betalar en tilläggsersättning vid höga invaliditetsgrader. Ersättning för medicinsk invaliditet kan du få från flera försäkringar för samma skada.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet betalas ut om du blir bestående arbetsoförmögen till minst 50 % pga en olycksfallsskada. Vissa försäkringar räknar av utbetald ersättning för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet kan du få från flera försäkringar för samma skada.

Ärr

Ersättningens storlek beror på var på kroppen ärret sitter och hur vanprydande det är. Skadan ska i regel ha krävt läkarbehandling. Försäkringsbolagen har ofta egna ersättningstabeller. Ersättning för ärr kan du få från flera försäkringar för samma skada.

Sänks försäkringsbeloppet med åldern?

Det är vanligt att försäkringsbeloppet sänks från en viss ålder. Ta reda på från vilken ålder och med vilken procentsats ditt försäkringsbelopp sänks. Exempel: Om försäkringsbeloppet 440 000 kr sänks med 5% per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år 110 000 kr.

Engångsbelopp för t ex benbrott

Engångsbelopp vid vissa, skador eller diagnoser som räknas upp i försäkringsvillkoren, t ex benbrott, brännskador och hjärtinfarkt. Beloppet är mellan 400 kr och 50 000 kr.

Dödsfall

Engångsbelopp som betalas ut om du avlider pga en olycksfallsskada. Beloppet är oftast mellan 20 000 kr och 50 000 kr.

Dagersättning vid sjukhusvistelse

Dagersättning om du varit inskriven för vård på sjukhus minst en natt pga en olycksfallsskada. Dagsbeloppet är mellan 80 kr och 500 kr. Ersättningstiden är oftast mellan 30 -365 dagar.

Akutvård med inskrivning över natten

Engångsbelopp om du akut (oplanerat) blivit inskriven på sjukhus över natten. Beloppet är mellan 500-3 000 kr.

Sveda och värk

Ersättning som kan betalas ut under olycksfallsskadans akuta läkningstid. Oftast krävs sjukskrivning i mer än 30 dagar. Försäkringsbolagen har ofta egna ersättningstabeller eller schablonbelopp.

Läke-, rese- och tandskadekostnader

Nödvändiga och skäliga kostnader för vård, behandling, medicin och resor. Rätten till ersättning upphör oftast 3-5 år efter skadetillfället eller när medicinsk invaliditet fastställts.

Merkostnader för personliga tillhörigheter

Ersättning för t ex kläder, glasögon och andra personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet.

Rehabilitering

Ersättning för åtgärder som syftar till återanpassning till vardags- eller arbetsliv.

Hjälpmedel

Engångskostnader för handikappsanpassning av bostad och för tekniska hjälpmedel.

Sjukvårdsrådgivning

Tillgång till rådgivning per telefon om vård och rehabilitering.

Psykologhjälp vid kris

Ersättning för korttidsterapi – 10 behandlingstillfällen – hos legitimerad psykolog

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå