Rättsskydd

Tvister och vissa brottmål

Rättsskyddsförsäkring, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värde, s.k. småmål. Gränsen för vad som avses med småmål går vid 50 % av prisbasbeloppet (2015 är gränsen 22 250 kr). I många försäkringar gäller dock försäkringen vid tvist med det egna försäkringsbolaget även om tvisten rör ett lägre belopp.

Kostnader som inte betalas

Försäkringen betalar inte eget arbete, resor och uppehälle eller merkostnader p g a att du byter ombud.

Högsta ersättning och självrisk

Den högsta ersättning som betalas ur försäkringen varierar mellan 150 000 - 250 000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken är vanligen 20 % av advokat- och rättegångskostnaderna.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå