Jämför fritidshusförsäkringar

Läs mer

Alla fritidshusförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker vid översvämning, naturskador.

Viktiga saker att jämföra
• Ersättning för yt- och tätskikt i badrum
• Maximalt åldersavdrag
• Skydd för hussvamp
• Självrisk vid läckage, jordskred, och översvämning

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå