Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen, som ingår i halv- och helförsäkringar, betalar advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Dessutom i brottmål där du som försäkringstagare misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Försäkringen gäller inte för

Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värden, s k småmål. Gränsen för vad som är ett småmål går vid 50 procent av prisbasbeloppet (2015 är gränsen 22 250 kr). I många försäkringar gäller dock försäkringen vid tvist med det egna försäkringsbolaget även om tvisten rör ett lägre belopp.

Kostnader som inte betalas

Försäkringen betalar inte eget arbete, resor och uppehälle eller merkostnader p. g. a. att du byter ombud

Högsta ersättning och självrisk

Den högsta ersättning som betalas ur försäkringen varierar mellan 133 500 - 250 000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken är vanligen 20 % av advokat- och rättegångskostnaderna.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå