Brand

Brand, åskslag, explosion samt kortslutning

Brandförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilen skadas av brand, åsknedslag och explosion. Med brand avses eld som kommit lös. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoret finns aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får mindre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av reparationen som du måste betala själv, varierar men är vanligen 1 500 - 2 000 kr.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det fordonets marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om fordonets värde bör du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av svensk handelskammare. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår i försäkringsvillkoren.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå